POMYSŁ  NA  ROZWÓJ  BUDOWNICTWA  PROEKOLOGICZNEGO

  Udział w programie/projekcie „ZIELONY” DOM jest dobrowolny i bezpłatny.
  Uczestnicy powinni „rozsiewać” pomysł tzn. proponować udział swojej rodzinie
  i znajomym zamieszkałym na terenie całej Polski.
  Uczestniczyć może osoba powyżej 13 roku życia (uczniowie i studenci mile widziani),  
  która złoży deklarację (wzór jest do ściągnięcia ze strony   www.dom-ekol.pl )

  Każdy, zarejestrowany uczestnik może budować „swoją” siatkę przedstawicielską –
  za pozyskanie minimum 10 osób do współpracy, zostaje automatycznie Koordynatorem
  i będzie otrzymywał podwyższoną prowizję 335 zl/szt. (250 za zamówienie na projekt
  pozyskane osobiście + 85 zl za zamówienie pozyskane przez przedstawiciela z jego
  siatki; a który otrzymuje 250 zl/szt).
  (Znacznie wyższe wynagrodzenia i inne zasady, będą dotyczyły osób/firm, które zechcą
  podjąć współpracę na zasadzie umowy).
  Wszyscy, zarejestrowani uczestnicy otrzymają specjalny list/poradnik i będą mogli
  konsultować swoje problemy.

  Nie jest konieczne równoczesne pozyskanie 10 osób.
  Wszystkie, napływające deklaracje i zamówienia będą rejestrowane i wystarczy podać
  swój kod uczestnika, żeby było wiadomo, do której siatki przypisać daną osobę lub
  komu wypłacić prowizję.

  Do budowania siatki przedstawicielskiej, najlepiej przystąpić po nawiązaniu współ-
   pracy i otrzymaniu swojego kodu.
   Koordynatorzy zbierają wstępne deklaracje uczestników (w 2 egz.)  z podanym tylko
   nazwiskiem, imieniem, adresem internetowym (swój lub koleżeński) i numerem telefonu
   i przesyłają (razem z  kopertą  zwrotną  z naklejonym znaczkiem) na adres:
         „ZIELONY” DOM, skrytka pocztowa 20, 26-200  KOŃSKIE
  Biuro będzie rejestrować deklaracje/nadawać kody i odsyłać po 1 egzemplarzu na adres
   wskazany na kopercie zwrotnej.
  Koordynatorzy rozdają deklaracje oznaczone kodem „swoim” uczestnikom.

  Może się zdarzyć, że uczestnik nie chce mieć koordynatora. Wówczas osobiście wysyła
  2 egzemplarze deklaracji z napisem u góry „bez koordynatora”. Biuro nada mu kod
   i odeśle 1 deklarację na adres podany na kopercie zwrotnej.

  Architekci/Projektanci/Developerzy, którzy podpiszą umowę, będą „z urzędu”
  Koordynatorami - zleceniobiorcami.
  Wynagrodzenia koordynatorów będą też otrzymywać właściciele placówek handlowych
  i usługowych, którzy mają Internet i zechcą brać udział w sieci dystrybucyjnej.
  Od nich nie jest wymagany limit zwerbowanych osób, mają tylko prawo do budowania
  „swoich” siatek przedstawicielskich, gdyż to jest w interesie każdego uczestnika.
  (Wzory deklaracji są do ściągnięcia ze strony   www.dom-ekol.pl)

  Zasady współpracy są proste i każda osoba może dowolnie regulować intensywność
  własnej pracy. Będzie ona polegać na pozyskiwaniu zamówień na produkty, które
  będą  przedstawiane w ofertach Biura „ZIELONY” DOM oraz na stronie WWW.
  A także przyjmowaniu zgłoszeń od osób, które chcą nabyć „zielony” dom w drodze
  kupna lub zamiany swojego mieszkania.

  Działać można pojedynczo lub w 2-3 osobowym zespole.
  Ponieważ współpraca będzie koordynowana przez Internet, jedynym warunkiem jest
  posiadanie lub współdziałanie z osobą, która go ma.

  Nie potrzeba znać się na budownictwie, żeby zostać uczestnikiem programu/projektu
  „ZIELONY” DOM. Wystarczy potencjalnych klientów odsyłać do strony
  www.dom-ekol.pl   gdzie będą podane wszystkie niezbędne informacje.
 
  Uczestnik, który pozyska łącznie minimum 5 zamówień na projekty z serii „ZIELONY”
  DOM, będzie mógł zakupić jeden projekt z 50% rabatem i uzyska status koordynatora;
  (będzie otrzymywał podwyższoną prowizję).

  Wszyscy chętni do udziału w programie/projekcie „ZIELONY” DOM otrzymają
  szczegółowy list/poradnik z informacjami przydatnymi do działania.
  Im więcej ludzi będzie uczestniczyć, tym lepiej, bo idea rozwoju budownictwa przyjaz-
  nego dla człowieka i środowiska, będzie szybko rozpowszechniać się.
  Pożądaną formą uczestnictwa będzie też zbudowanie „zielonego” domu dla siebie
  i wyrażenie zgody na umieszczenie projektu w katalogu. Tacy inwestorzy będą   
  korzystać podwójnie; otrzymają rabat na projekt i zmniejszą koszty budowy domu.

  Dla ułatwienia w dostarczaniu prowizji; każdy uczestnik Programu wypełnia prostą
  deklarację i otrzymuje kod, którym będzie oznaczał kolportowane oferty i pozyskiwane
  zamówienia.
  W ten sposób będzie wiadomo; komu należy się prowizja.
  Wzory deklaracji, „foto-oferty” i zamówienia są do ściągnięcia z    www.dom-ekol.pl
 
  WAŻNE! Wysyłką projektów i wszystkimi rozliczeniami finansowymi będzie
                  zajmować się Biuro „ZIELONY” DOM...

  W prowadzonym tu „rejestrze sprzedaży”, będzie odnotowane każde, napływające

  zamówienie i osoby zainteresowane będą mogły sprawdzać rzetelność rozliczeń.

  Zgodnie z zamieszczonymi na stronie WWW „Informacjami do sporządzania
  wizualizacji” i „Zaproszeniem”; Architekci/Projektanci mogą nadsyłać swoje
  propozycje „zielonych” domów. Kolorową elewację domu (1 do wyboru) + czarno-
  biały schemat układu pomieszczeń z zaznaczonym rozmieszczeniem słupów nośnych.

  Podpisanie umowy zagwarantuje, że w czasie jej obowiązywania, mogą wykonywać
  (i sprzedawać) projekty na „zielone” domy z efektywnym wykorzystaniem energii
  odnawialnych). Otrzymają w tym celu niezbędne materiały i pomoc Biura/biur
  w pozyskiwaniu zamówień/zleceń i organizowaniu dystrybucji.
  (Wszystkie zamówienia na dodatkowe usługi projektowe i nadzory budowlane, będą
  wewnętrznymi rozliczeniami między danym projektantem i inwestorem i Biuro ma tu
  niewiele do powiedzenia. Obowiązywać będą zasady etyki zawodowej i swobodnej
  konkurencji, a klienci będą mogli negocjować ceny).

  Wizualizacje domów będą prezentowane na stronie  www.dom-ekol.pl  i co miesiąc
  zmieniane (obowiązywać będzie prawo do swobody wyboru propozycji).
  O ich „żywotności” na stronie zadecyduje zainteresowanie klientów i punktacja naj- 
  lepiej sprzedających się projektów.

  Wizualizacje i projekty domów będą własnością ich autorów i Oni będą decydować;
  kto ma uczestniczyć w procesie tworzenia projektu.
  Z założenia; każdy projekt będzie sprzedawany wielokrotnie, ale tylko własnoręcznie
  podpisany przez autora.
  Jeżeli autor będzie mógł/miał prawo do wykonywania tylko wizualizacji, to przy   
  wpłynięciu zamówienia na dany projekt, 10% prowizji będzie otrzymywał autor  
  wizualizacji.
  (Sądzę, że projekty domów powstają na podstawie ogólnej koncepcji wyglądu budynku,
  jego funkcji i rzutu  pomieszczeń i informacje podane na stronie WWW wystarczą
  do wykonania dwóch takich wizualizacji).
  Propozycje można nadsyłać (tylko w formacie JPG) na adres: infodom-ekol@o2.pl
  Szczegółowe informacje są na stronie WWW (zakładka Zaproszenie).

  Każdy uczestnik programu/projektu „ZIELONY” DOM, może wielokrotnie nadsyłać
  swoje propozycje/zamówienia i zarabiać w systemie prowizyjnym.
  Może też współpracować (zarabiać na swoje konto); po podpisaniu umowy dzierżawy
  praw autorskich.
  Tak zorganizowana współpraca, zwiększa szansę nie tylko na sprzedaż projektów, ale
  i na szybkie rozpowszechnianie idei budowy domów przyjaznych dla człowieka i śro-
  dowiska; z efektywnym wykorzystaniem energii odnawialnych.
  Aktywne uczestnictwo w Programie będzie opłacalne, bo każdy odbiorca foto-oferty
  będzie mógł sam zostać uczestnikiem i pozyskiwać wiele zamówień. Kto trafi na taką,
  aktywną osobę, będzie przecież otrzymywał 85 zl/szt prowizji od zamówień, które
  pozyskali inni uczestnicy.
  Wyróżniający się uczestnicy będą dodatkowo premiowani.

 

 

Opracował: Marek Zenka
kontakt e-mail: infodom-ekol@o2.pl

 


Do Was      Oferta      Dla Wszystkich      Jak trafić?     Zaproszenie      Kontakt 

Updating 2010 by Sikora